Heineken is een dictator of zoiets, zegt Lázár János (zelf volksvertegenwoordiger)

ongersman.nlVandaag is er door Lázár János en Semjén Zsolt een wetsvoorstel ingediend dat ertoe dient te leiden, dat de symbolen als de swastika (hakenkruis), het pijlenkruis (aangepaste swastika van Hongaarse fascisten), en de sikkel en hamer en de rode vijfpuntige ster van de communisten – alle symbolen van dictatoriale politieke systemen dus – verboden worden voor commercieel gebruik.

Gebruik van de symbolen van de regimes en de geassocieerde politieke systemen, als symbool van de regimes en de geassocieerde politieke systemen, was al verboden, alleen is bij deze het gebruik op commerciele producten – Heineken bier (bijvoorbeeld?) – dus ook verboden. In het vooruitzicht gestelde straffen lopen van 500.000 tot max 2 miljard forint voor de onderneming (5% jaaromzet), terwijl er strafrechtelijk ook nog twee jaar gevangenis op staat.

Na de vorige toestanden verbaast dit ons natuurlijk nauwelijks, hoewel de gekunsteldheid en de onbeschoftheid die van Erdogan even lijkt te willen overstijgen.

Dit zijn de belangrijkste paragrafen:
1.§
1) Het is verboden in Hongarije het hakenkruis, SS-teken, pijlenkruis, “sikkel en hamer”, vijfpuntige rode ster of deze afbeeldende symbolen (vanaf nu: dictatoriale symbolen) met als doel winst te maken te:
a) gebruiken
b) laten zien, of
c) goederen of diensten aan te bieden met dergelijke dictatoriale symbolen.
2) Het gestelde onder 1) geldt niet voor documentaires, educatieve, wetenschappelijke doeleinden waarbij de met de symbolen geassocieerde historische gebeurtenissen worden afgebeeld, noch voor doeleinden waarbij de geschiedenis of de huidige gebeurtenissen worden belicht met als doel voorlichting, verschijning of verkoop.
2.§
1) De regering kan per decreet – volledig of ten dele – ontheffing geven van het onder 1. § (1) gestelde verbod, als de aanvrager kan bewijzen, dat aan gebruik van het dictatoriale symbool een speciaal te billijken belang verbonden is, dat de door het dictatoriale symbool betrokken maatschappelijke groepering niet wordt gekwetst en dat het niet gebruiken van het symbool een onevenredig groot verlies oplevert voor aanvrager
(2) Op zichzelf is het feit dat de aanvrager de rechtmatige eigenaar is van het dictatoriale symbool als trademark, nog niet afdoende om te kwalificeren als een speciaal te billijken belang, noch – zonder nadere onderbouwing – voor het kunnen beroepen op onevenredig groot verlies.
(noot ongersman: je hoort ze gewoon nadenken, he?)
1.§
(1) Tilos Magyarországon horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot,
ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet (a továbbiakban: önkényuralmi jelkép) haszonszerzés céljából
a) felhasználni,
b)megjeleníteni vagy
c) önkényuralmi jelképpel ellátott árut vagy szolgáltatást értékesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, az önkényuralmi jelképekhez kötődő történelmi eseményeket ábrázoló művészeti célú, valamint a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás
céljából történőfelhasználás, megjelenítés vagy értékesítés esetére.
2.§
(1) A Kormány egyedi határozatával — teljes vagy részleges — felmentést adhat az
. 1. § (1)bekezdésében foglalt tilalom alól, ha a kérelmező bizonyítja, hogy az önkényuralmi jelképhasználatához olyan különös méltánylást érdemlő
magánérdeke fűződik, amely azönkényuralmi jelkép által érintett társadalmi csoport érzékenységét nem sérti, továbbá a jelkép használatától való tartózkodás súlyos és aránytalan érdeksérelmet jelent a számára.

(2) Önmagában az a tény, hogy a kérelmező önkényuralmi jelképet tartalmazó védjegy jogosultja, nem minősül sem különös méltánylást érdemlő magánérdeknek, valamint — külön indokolás nélkül — nem jogosít az aránytalan érdeksérelemre történő hivatkozásra sem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.